| וילה ראשי | כתבות | הוספה למועדפים | וילות בצפון |

וילה אורג וילות יוקרתיות ומפוארות לאירוח ונופש יוקרתי

חיפוש מאמרים וכתבות

ניתן לבצע חיפוש לפי מלל חופשי או לפי נושא
מלל חופשי
סוג כתבה
Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'vilaorg_org12.Pages.PageID' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
SELECT MainPages.MainPageID, Pages.PageID, MainPages.ShowOrder , MainPages.ifShow, IFNULL(Pages.PageTitle,MainPages.MainTitle) MainTitle, MainPages.MainTitle as pagetitle, DATE_FORMAT(MainPages.ArticleDate, '%d/%m/%Y') ArticleDate, ArticleImagePath, ArticleShortDesc FROM MainPages LEFT JOIN Pages ON (MainPages.MainPageID = Pages.MainPageID AND Pages.LangID = 1) LEFT JOIN ArticleTypes ON (MainPages.MainPageID = ArticleTypes.MainPageID) WHERE MainPages.Article = 1 AND MainPages.ifShow = 1 AND (MainPages.To_date IS NULL OR (MainPages.From_date <=CURDATE() AND MainPages.To_date >= CURDATE())) AND (Pages.LangID = 1 OR (Pages.PageTitle <> '' AND Pages.PageTitle IS NOT NULL)) GROUP BY MainPages.MainPageID ORDER BY ShowOrder